Het college van burgemeester en schepenen had bij de presentatie van het accommodatieplan op de gemeenteraad van december 2015 aangekondigd dat er een inspraakronde zou volgen bij diverse adviesraden en dat met de opmerkingen en suggesties die zouden volgen, ook daadwerkelijk rekening zou worden gehouden, in de mate dat hierdoor de centrale doelstelling, nl. het optimale en zuinige gebruik van àlle gemeentelijke infrastructuur, niet in het gedrang zou komen.

Op de gemeenteraad van 2 mei 2016 lichtte schepen van cultuur Ann Vannerem (CD&V) een stand van zaken toe over de besprekingen die intussen gevoerd werden rond het accommodatieplan.  Ze toonde namens het schepencollege aan dat met enkele centrale bekommernissen die tijdens de inspraakronde werden geformuleerd, daadwerkelijk rekening werd gehouden.

 De visietekst van december 2015 werd intussen immers voorgesteld aan diverse advies- en inspraakorganen, en het accommodatieplan werd aan de inwoners voorgesteld in Zoeklicht. De uitgebreide versie van het accommodatieplan is nog steeds door iedereen te raadplegen op de gemeentelijk website. Aan de raden en inwoners werd gevraagd om bemerkingen, vragen, suggesties, ... door te geven. Uit hun reacties blijkt overduidelijk de wens om in elke deelgemeente te hebben basisvoorzieningen voor ontmoeting. Die belangrijke bekommernis zal bij de verdere uitwerking van het accommodatieplan zeker ter harte worden genomen.

In de deelgemeente Erps-Kwerps zijn verenigingen en inwoners bezorgd dat er onvoldoende ontmoetings-, feest- en culturele mogelijkheden overblijven als in de nieuwe sporthal geen polyvalent gebruik zou worden toegelaten. Het schepencollege heeft daarom uitgemaakt dat bij het verder uitwerken van de plannen voor de nieuwe sporthal van Erps-Kwerps (met 2025 als streefdatum voor de realisatie), een polyvalent gebruik mogelijk moet blijven. Dit polyvalente gebruik moet wel in overeenstemming blijven met de centrale doelstelling van het accommodatieplan, nl. een optimale benutting van de beschikbare infrastructuur. 

In de nieuwe sporthal zal de planning van evenementen en activiteiten beter op elkaar moeten worden afgestemd, zodat tijdens de competitiemaanden de sportkalender behoorlijk kan worden afgewerkt, terwijl er daarbuiten nog voldoende data vrij blijven om andere ontmoetings-, feest- en culturele activiteiten te organiseren. Hiermee zal dus rekening worden gehouden bij het concept van de nieuwe sporthal. Welke activiteiten er precies op welk moment van het jaar zullen kunnen doorgaan, zal in onderling overleg moeten worden bepaald door het gemeentebestuur dat op dat moment daarvoor bevoegd zal zijn en door de vertegenwoordigers van het verenigingsleven die op dat moment de woordvoerders zullen zijn.

Ook wat de centrale voetbalaccommodatie in de Minneveldstraat betreft kreeg het bestuur vragen van buurtbewoners. De zone die grenst aan de Oude Abdij van Kortenberg, waar het gemeentebestuur nu aan denkt, moet beschouwd worden als een zoekzone. De gemeente Kortenberg had nog andere locaties op het oog, die misschien iets ‘logischer’ leken (zoals bv. het terrein recht tegenover D’Ieteren in Erps-Kwerps of de huidige locatie van de voetbalvelden in Everberg), maar die kwamen volgens de Gewestelijk Stedenbouwkundige Ambtenaar niet in aanmerking. Het gemeentebestuur blijft ijveren voor een centrale, goed uitgeruste voetballocatie op een plaats waar het ruimtelijk mogelijk is. Vanzelfsprekend zullen ook de mobiliteit, het respect voor de natuurwaarde en de landbouw, de parkeermogelijkheden en het wooncomfort van de omwonenden worden afgewogen. Tegenover het engagement van de gemeente om te werken aan een betere voetbalinfrastructuur op een centrale plaats, moet ook het engagement staan dat de voetbalclubs zich blijven inzetten voor een gemeenschappelijke jeugdwerking op basis van onderling overeengekomen doelstellingen waar iedereen zich kan in vinden. Een goede infrastructuur alleen biedt geen garantie op een goede jeugdwerking. Alleen in combinatie met een goed bestuur en kwalitatieve trainers kan een degelijke infrastructuur leiden tot een succesvolle gemeenschappelijke jeugdwerking en tot een geleidelijke kwalitatieve opbouw van de hogere leeftijdsreeksen. Een geleidelijk proces waarin we sinds twee jaar vooruitgang boeken. We volgen de verdere stappen nauwgezet en in overleg met de betrokken clubs mee op.  

Wat de bibliotheek betreft werd via een vereenvoudigde procedure een aanvraag ingediend bij het projectbureau ‘Herbestemming kerken’ van de Vlaamse overheid om een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar een herbestemming van de parochiekerk van Kortenberg. De gemeente heeft bericht gekregen dat zij in aanmerking komt voor het begeleidingstraject. Het intakegesprek heeft plaatsgevonden op 21 april jl. De doorlooptijd van het hele begeleidingstraject is 4 tot 6 maanden. In september/oktober van dit jaar mag het eindrapport worden verwacht.

Ook bij de bibliotheekcommissie werd gepeild naar reacties, maar die bleven tot nu toe eerder vaag. Na een oproep werden een aantal individuele reacties van commissieleden ontvangen op de plannen van het college om de bib eventueel te verhuizen naar de kerk. Sommigen reageerden ook namens een partij, een vereniging,... waarvoor ze al dan niet in de commissie zetelen. Op dit moment is er echter geen gezamenlijk gedragen advies. De bibliotheekcommissie wordt uitgenodigd een duidelijk standpunt in te nemen in de loop van de maand mei 2016.  Dit advies kan dan door het projectbureau ‘Herbestemming kerken’ mee in overweging genomen worden.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.